e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Volební program na období 2014 – 2018


1. Bezpečnost a pořádek ve městě
 • zapojení nezaměstnaných občanů do veřejně prospěšných prací ve městě
 • dovybavení Technických služeb potřebnou technikou včetně zametacího stroje
 • další zdokonalení práce městské policie a spolupráce s Policií ČR
 • zajištění zvýšené kontroly dodržování rychlosti pomocí radarů
 • dokončení nové hasičské zbrojnice
 • dovybavení JSDH potřebnou technikou včetně nové cisterny
 • 2. Ekonomika a hospodaření města
 • další postupné snížení zadlužení města
 • trvalé sledování vypsaných dotačních titulů a jejich využití ke spolufinancování investic a dalších akcí města
 • 3. Sociální program a bytové hospodářství - péče o seniory
 • zajištění nové klubovny pro klub důchodců a podpora jejich klubové činnosti
 • vypracování střednědobého plánu sociálních služeb a realizace jeho výstupů /např . případné rozšíření kapacity domu s pečovatelskou službou se zapojením státních dotací a bytového hospodářství Technických služeb/
 • pokračování ve spolufinancování terénní pečovatelské služby zabezpečované smluvním partnerem města, udržení, případně vylepšení kvality poskytovaných služeb
 • udržení, případně vylepšení kvality poskytovaných služeb v domově důchodců „ Zdislava“
 • sociálně slabší skupiny
 • zapojení do veřejně prospěšných prací, trvalý dohled orgánů města a poradenských organizací
 • zavedení městské hromadné dopravy do trvalého provozu
 • rozdělení bytového fondu na bydlení standardní, zvláštního určení /dům s pečovatelskou službou/ a sociální
 • urychlení převodu bytů bytového družstva Oreb do vlastnictví bytového družstva
 • 4. Podpora místních částí

  Krňovice

 • zavedení městské hromadné dopravy do trvalého provozu
 • rekonstrukce „Krňovické křižovatky“ v souvislosti s podchodem pro pěší a cyklisty
 • vybudování stezky pro pěší a cyklisty z Třebechovic do Krňovic – 1. a 2. etapa včetně
 • podchodu pod silnicí I/11 li> realizace projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy pro pěší a cyklisty v místní části Krňovice
 • rozdělení „pískových peněz“ během první poloviny roku 2015

 • Nepasice

 • zavedení trvalého provozu městské hromadné dopravy
 • revitalizace struhy u obecního domku
 • výstavba nové hasičské zbrojnice u obecního domku
 • příprava a částečná realizace stezky pro pěší a cyklisty od restaurace Felicita k ulici „Na Vartě“
 • dokončení pozemkové úpravy
 • dokončení opravy mostu přes Orlici a další opravy komunikací
 • Polánky nad Dědinou

 • zavedení trvalého provozu městské hromadné dopravy s novou zastávkou u obchodu s potravinami
 • stavební úprava objektu obchodu a jeho částečné využití pro občanské aktivity
 • dokončení úprav a dovybavení dětského hřiště
 • vybudování přístupového chodníku ke stávajícím autobusovým zastávkám
 • oprava mostů přes Dědinu
 • zahájení pozemkové úpravy / v případě zájmu vlastníků pozemků/
 • Štěnkov

 • zavedení trvalého provozu městské dopravy
 • oprava mostu přes Orlici
 • revitalizace javorové aleje od silnice I/11
 • rekonstrukce „Štěnkovské“ křižovatky na silnici I/11
 • další opravy komunikací
 • 5. Podpora školství
 • dokončení rekonstrukce pláště základní školy
 • další zlepšování technického stavu školských zařízení /ZŠ, ZUŠ, DDM a MŠ/
 • vybudování ekologické zahrady v MŠ Nepasice /se státní dotací/
 • 6. Reprezentační lokality města

  Náměstí a centrum města

 • zpracování aktualizované studie dispozice náměstí a její realizace
 • aktualizace územní studie lokality T.. /oblast Tvrze včetně Hajnišova mlýna/ a její realizace
 • systém parkování na náměstí /do 20 min. zdarma/, zvýšení kapacity parkování v centru města
 • Oreb - hřbitov okolí

 • úprava sadu na Orebu
 • dokončení úpravy hřbitova /cesty, ploty/
 • realizace vsypové loučky
 • okolí Sokolovny a Heldův park

 • úprava veřejného prostranství
 • nádraží ČD

 • ve spolupráci s ČD úprava budovy a okolního veřejného prostranství

 • Zpřísněná, důkladná a trvalá kontrola dodržování městských vyhlášek a pořádku v těchto lokalitách

  7. Komunikace a doprava
 • realizace rekonstrukce „Krňovické“ křižovatky včetně podchodu a „Štěnkovské“ křižovatky na silnici I/11
 • praktické vytěsnění tranzitní dopravy z centra města, instalace zpomalovacích prvků, úprava pěti křižovatek místních resp. krajských komunikací ve městě / křižovatka ul. Pardubická – Čsl. legií, ul.Trčkova – Vitouškova u restaurace na Roli, u Sokolovny, u hotelu Bor
 • cykloprogram
 • cyklostezky Třebechovice – Krňovice, Třebechovice – Nepasice, cyklostezka podél trati do Boru
 • úprava komunikací ve městě pro bezpečnější pohyb cyklistů /ul. Hradecká, Pod Domy, …/
 • navýšení parkovacích míst zejména v centru města, řešení parkování na náměstí /počáteční adekvátní časový úsek zdarma/
 • dokončení neprašné úpravy povrchu na všech zbývajících prašných komunikacích v zastavěných částech města
 • instalace závor na třech doposud nechráněných železničních přejezdech /ulice Pardubická, Na Stavě a Týnišťská/
 • rekonstrukce ulice Tyršovy a křižovatky u Sokolovny včetně vodovodního a kanalizačního řadu, nového stromořadí a chodníků po obou stranách
 • rekonstrukce Týnišťské ulice – 1. etapa
 • rekonstrukce ulice Pod Zahrady
 • postupná revize a oprava mostů ve vlastnictví města
 • 8. Zeleň a životní prostředí
 • stará ekologická zátěž vodního zdroje Bědovice
 • aktivní spolupráce se všemi orgány zodpovědnými za její odstranění
 • vodní dílo Mělčany
 • aktivní spolupráce s investorem /Povodí Labe s.p./
 • regenerace městské zeleně, dokončení etapy II, projektová příprava a realizace dalších etap při čerpání dotačních prostředků MŽP
 • lesopark Bor
 • zpracování jednoduché odborné studie úprav a jejich následná realizace
 • 9. Kultura a sport
 • Památky města - údržba a prezentace památek města za účelem podpory turistického ruchu ve městě
 • údržba a aktualizace naučných stezek, propagace města, podpora hry Geocaching /hledání „kešky“/ na území města
 • Sokolovna - najít finančně majetkový model spolupráce město – TJ Sokol, pomocí něho připravit projekt na generální opravu Sokolovny včetně zázemí, začít jeho realizaci
 • dokončení rekonstrukce zimního stadiónu a jeho využití během „nebruslařské“ sezóny /in line hokej …/
 • kulturní dům včetně zázemí - dokončení rekonstrukce
 • vybudování „vital parků“ - pro kondiční aktivity občanů /Lesopark Bor, okolí dětského hřiště za Sokolovnou apod./
 • unikátní oprava Proboštova betléma s využitím Norských fondů za provozu muzea
 • 10. Rozvoj spolkového života ve městě
 • zachování celkového stávajícího finančního objemu podpory
 • podpora s důrazem na aktivní a užitečné využívání volného času mládeže jako prevence kriminality