e-mail: prosnk@centrum.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů


Přání 2016
Fotky z generální opravy Třebechovického Proboštova betlému
Po více jak sto letech provozu probíhá generální oprava národní kulturní památky Třebechovického Proboštova betlému. V celé své kráse a v plném pohybu se znovu představí svým obdivovatelům ve druhé polovině dubna příštího roku, ale průběh této generální opravy můžete si můžete prohlédnout na několika fotografiích.

betlém
betlém
betlém
betlém
betlém
betlém
betlém
Regenerace zeleně města
Na základě vypsaných dotací Ministerstva životního prostředí se z operačního programu Životního prostředí prioritní osa číslo 6 čerpá pro město Třebechovice státní dotace již od roku 2010. V měsíci červnu 2015 Technické služby Třebechovice podali žádost o dotaci již na III. etapu projektu „Regenerace zeleně města Třebechovice“. Žádosti bylo vyhověno a po výběrovém řízení začíná v těchto dnech jeho realizace. Jedná se o tyto lokality: Heldův park, ulice Palackého a přilehlé sídliště, park Na Obci a zeleň za kulturním domem. Hodnota celého díla je celkem 1,75 mil. Kč včetně DPH, z toho celková dotace činí 70% z uznatelných nákladů projektu. Všechny práce musí být dokončeny do 30.11.2015 a konečné vyúčtování musí být provedeno do konce roku 2015. Podrobnější informace naleznete na stránkách našeho města www.trebechovice.cz

Heldův park
Heldův park
250 kompostérů a štěpkovač pro město
Počátkem letošního roku podaly Technické služby na Ministerstvo životního prostředí žádost o dotaci z dotačního titulu „Zkvalitňování nakládání s odpady“ na nákup 250 kompostérů a štěpkovacího stroje. Počet požadovaných kompostérů se řídil zájmem občanů, kteří se o ně na základě zveřejněné výzvy projevili zájem.

Žádosti o dotaci bylo v červnu letošního ze strany Ministerstva životního prostředí vyhověno, kompostéry byly v minulých dnech již nakoupeny, štěpkovač je objednán a bude dodán v říjnu letošního roku. Celková cena dodávky včetně DPH je 1 236 tis. Kč, z toho 771 tis. Kč za kompostéry a 465 tis. Kč za štěpkovač. Výše dotace činí 90 % z celkové výše ceny dodávky, 10 % je spoluúčast města. Občané, kteří si kompostéry u Technických služeb objednali si je na základě smlouvy již přebrali do výpůjčky. Po dobu pěti let musí prokazatelně dodržovat podmínky stanovené smlouvou o výpůjčce a po uplynutí této doby se kompostéry stanou jejich vlastnictvím.

Štěpkovací stroj budou technické služby využívat ke zpracování dřevní hmoty z městské zeleně a městských lesů. Výsledný produkt, tzv. štěpka bude prodáván k energetickým účelům. Její cena se na trhu pohybuje mezi 250 až 400 Kč za tunu, její výskyt odhadujeme na 50 – 60 tun ročně.
Nákup štěpkovače pro Technické služby a 250 kompostérů pro občany je dalším krokem ke zlepšení situace v nakládání s komunálním a biologickým odpadem v našem městě.

Rekonstrukce opláštění základní školy
Pavilony základní školy byly stavěny postupně od roku 1976 tehdy používanou technologií. Před několika lety bylo nutno z důvodu špatného stavebně-technického stavu fasády a oken, nedostatečné tepelné izolace a s tím souvisejících tepelných ztrát objektů přikročit k postupné celkové rekonstrukci opláštění jednotlivých pavilonů včetně výměny oken. Během letošních letních prázdnin byla realizována poslední etapa tohoto projektu, byla provedena rekonstrukce opláštění pavilonu centrálních funkcí (dílny, učebna VT, kuchyň) a pavilonu šaten pro tělocvičnu.

Celková hodnota díla je 3,20 mil. Kč, z toho státní dotace z Operačního programu životního prostředí je 1, 45 tis. Kč, tedy 45 %. Tím je tedy projekt rekonstrukce opláštění základní školy uzavřen.
Projekt rekonstrukce opláštění základní školy byl zahájen v roce 2005 na pavilónu centrálních funkcí a postupně pokračoval dalšími etapami v letech 2007 - 2015. Celkově si vyžádal náklady cca 24,90 mil. Kč, z toho státní dotace a jiné externí zdroje činily 9,40 mil. Kč /38%/.

škola
škola
Výměna oken v budově Základní umělecké školy a Heldovy městské knihovny
Výměna starých dřevěných oken za nová plastová probíhala v tomto objektu postupně po etapách. Okna na severní straně byla vyměněna v roce 2005, na západní v roce 2014. Letos, v měsíci červenci byla provedena výměna zbývajících 14 ks oken na východní straně a 1ks na jižní straně, a to za cenu 278 195,- Kč včetně DPH.

okna
Parkoviště u kulturního domu
Koncem května letošního roku byla dokončena 1. etapa rekonstrukce kulturního domu – oprava dešťové kanalizace, vodovodní a splaškové přípojky a vybudování parkoviště. Parkoviště je rozděleno do dvou částí, má povrch ze zámkové dlažby, jeho celková výměra je 1 052 m2 a kapacita 52 míst pro osobní automobily včetně 4 míst pro invalidy. Je určeno nejen pro návštěvníky kulturního domu, ale i základní školy, případně základní umělecké školy a knihovny. Náklady na realizaci činí celkem 3 ,23 mil. Kč a byly uhrazeny z rozpočtu města. Další etapou rekonstrukce kulturního domu bude demolice současné a výstavba nové vstupní části a oprava příjezdové komunikace. Realizace této druhé etapy se plánuje na příští rok 2016.

parkoviště
parkoviště
parkoviště
Poděkování voličům
Rádi bychom všem našim voličům poděkovali za podporu a velmi pěkný výsledek ve volbách. Celkově jsme se ve volbách umístili na druhém místě a získali jsme pět mandátů z celkového počtu 21. Uděláme vše pro splnění našeho volebního programu, abychom naše občany nezklamali. Budeme rádi, když s námi nadále zůstanete v kontaktu.