e-mail: prosnk@outlook.cz
facebook: PRO - Sdružení nezávislých kandidátů

Volební program na období 2018 až 2022

Třebechovice – město s vizí budoucnosti


Město, jaké si představujeme v budoucnosti a co proto chceme udělat a prosadit ve volebním období 2018 – 2022

1. Město bezpečné, čisté a upravené
 • Efektivní činnost Městské policie se zaměřením na problémové lokality a problémové občany ve spolupráci s Policií ČR.
 • Trvalé zajišťování akceschopnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů JPO II.
 • Trvalé zlepšování kvalitní práce Technických služeb města (úklid města péče o zeleň, …).
 • Další zapojování nezaměstnaných občanů do veřejně prospěšných prací ve městě.
 • Dokončení rekonstrukce areálu „Branka“ i pro komerční využití.
 • Vybudování nového separačního dvora a jeho pečlivé provozování Technickými službami města.
 • Podpora dalšího zdokonalování již tak dobrého třídění komunálního odpadu a jeho případné využitelnosti pro potřeby města.
 • 2. Město dobře hospodařící
 • Trvalé sledování vypisovaných dotačních titulů a jejich využití ke spolufinancování investičních a dalších významných akcí města.
 • Průběžná kontrola hospodaření s finančními prostředky a majetkem města.
 • Elektronicky dostupné informace o hospodaření města.
 • Trvající podpora rozvoje průmyslové zóny – postupné soustřeďování průmyslu z ostatních částí města.
 • 3. Město zeleně a kvalitního životního prostředí
 • Odstranění staré ekologické zátěže vodního zdroje Bědovice – realizace již projektově navržené hydraulické clony.
 • Protipovodňová ochrana - aktivní podpora protipovodňového opatření Mělčany.
 • Za jeden pokácený strom minimálně jeden nový - pokračování v regeneraci městské zeleně, rozšiřování zelených ploch a podpora výsadby nových dřevin.
 • Regenerace vodní plochy „Rybníček Bor.“
 • Vypracování návrhu úpravy lesoparku „Bor“ a jeho realizace.
 • 4. Město dopravně přizpůsobené potřebám jeho obyvatel
 • V rámci modernizace stávající železniční trati prosadit maximum z celkem 14-ti připomínek města k projektu a maximálně je využít ve prospěch města a jeho obyvatel.
 • Praktické vytěsnění tranzitní dopravy z centra města (úprava křižovatek, instalace zpomalovacích prvků …).
 • Dokončení neprašné úpravy povrchu na všech zbývajících prašných komunikacích v zastavěných částech města.
 • Rekonstrukce ulice Trčkovy, Týnišťské a křižovatky „U Renátky.“
 • Pokračovat v rekonstrukci chodníků a komunikací se zaměřením na bezpečnější pohyb chodců a cyklistů.
 • Dokončení stezky pro pěší a cyklisty Nepasice – Třebechovice.
 • Realizace stezky pro pěší a cyklisty Třebechovice – Krňovice 1. a 2. etapy včetně podchodu pod silnicí I/11.
 • Realizace rekonstrukce „Krňovické“ křižovatky na silnici I/11.
 • Úprava systému a navýšení parkovacích míst ve městě.
 • 5. Město kvalitních školských zařízení
 • Průběžné zlepšování technického a materiálního vybavení všech školských zařízení ( Mateřské školy, Základní školy, Základní umělecké školy, Domu dětí a mládeže).
 • Výstavba nové budovy Mateřské školy v Tyršově ulici.
 • Odkanalizování objektu Mateřské školy v Nepasicích.
 • Spolupráce se soukromou Střední veřejnoprávní školou Trivis.
 • 6. Město s promyšleným sociálním programem a kvalitním bydlením
 • Aktualizace současného „Plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb“ (mladé rodiny s dětmi, děti a mládež, rodiny a občané ohrožené sociálním vyloučením, senioři a lidé se zdravotním postižením a další…) a jeho plnění.
 • Další trvalé poskytování kvalitních služeb klientům terénní pečovatelské služby a Domova důchodců CHDZ.
 • Výstavba, modernizace a restrukturalizace bytového fondu města.
 • Podpora bytové výstavby i za pomoci změny územního plánu.
 • 7. Město kultury , sportu a pestré nabídky volnočasových aktivit
 • Aktivní podpora sportovních, kulturních a zájmových spolků a občanských činností s důrazem na užitečné využívání volného času mládeže jako prevence kriminality.
 • Další rozvoj činnosti Střediska místní kultury Třebechovického muzea betlémů.
 • Dokončení rekonstrukce kulturního domu včetně zázemí.
 • Modernizace městského koupaliště a jeho provozu.
 • Dokončení rekonstrukce zimního stadiónu a snaha o jeho celoroční využití včetně nebruslařské sezóny.
 • 8. Město dominant a reprezentativních lokalit
 • Úprava Masarykova náměstí- reprezentativního středu města.
 • Zahájení rekonstrukce sokolovny.
 • Aktualizace územní studie lokality „Na Tvrzi“ a její realizace bez Hajnišova mlýna.
 • Dokončení úprav na památném Orebu.
 • Vybudování městské tržnice.
 • 9. Město betlémů, památek a turistického ruchu
 • Údržba a prezentace památek a dalších zajímavostí města za účelem podpory turistického ruchu.
 • Optimalizace využití prostor v budově Třebechovického muzea betlémů.
 • Posílení pozice Třebechovického muzea betlémů jako centra betlémářství na nejméně celostátní či evropské úrovni.
 • Podpora zapsání betlémářství na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO.
 • Rozšiřování spolupráce s Podorlickým skanzenem Krňovice.
 • Věnovat zvýšenou pozornost přírodnímu parku Orlice.
 • 10. Město s rozvíjejícími se místními částmi
  Krňovice
 • Rekonstrukce komunikace silnice II/298 včetně chodníků, kanalizace a mostu přes Orlici.
 • Realizace stezky pro pěší a cyklisty Třebechovice – Krňovice včetně podchodu pod silnicí I/11.
 • Opravy komunikací.
  Nepasice
 • Projektová příprava výstavby nové hasičské zbrojnice u „obecního domku“ a její realizace.
 • Dokončení stezky pro pěší a cyklisty Nepasice - Třebechovice
 • Prosazení realizace projektově zpracované pozemkové úpravy Nepasice.
 • Revitalizace Struhy u obecního domku.
 • Opravy komunikací.
  Polánky
 • Zlepšení dopravní obslužnosti.
 • Projektové a administrativní dokončení pozemkové úpravy v Polánkách.
 • Dokončení úprav a dovybavení dětského hřiště v Polánkách.
 • Opravy komunikací.
 • Štěnkov
 • Revitalizace javorové aleje do Štěnkova.
 • Zlepšení dopravní obslužnosti.
 • Zajištění bezpečného překonání silnice I/11 pro pěší a cyklisty.
 • Opravy komunikací.